Биологични пчелни отводки – Дадан-Блат, Лангстрот-Рут, Фарар

Всички отводки отговарят на стандартите разписани в Наредба 47:
Произведените изкуствени рояци с пити(отводки) трябва да са със:
1. млада племенна плодна майка, която да е белязана със съответният за годината цвят;
2. най-малко 800 g пчели, от които най-малко 50% да са млади;
3. най-малко 3 пити Дадан-Блатов или 4 пити за многокорпусен кошер със светла до тъмно кафява вощина, с най-малко 20 dm2 пило, от което 50% да е запечатано;
4. количество на меда на питите в рояците не по-малко от 2kg.

Пчелните отводки са придружени със зоотехнически сертификати за произход, ВМС(пътен лист), договор за покупко-продажба, фактура и приемопредавателен протокол(всички необходими документи по НПП на ДФЗ).